Ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM W  INTER RISK TU S.A. VIG

Szanowni Państwo!

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w tym:

 • SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI lub osoby upośledzone będące pod opieką Ubezpieczonego,
 • SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA DOMOWE ubezpieczonego (także pasieki), z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach handlowych lub hodowlanych,
 • SZKODY powstałe w związku z
  – użytkowaniem lokalu mieszkalnego,
  domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku, w tym szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
  – użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego (np. pralka wylała i woda zalała sąsiada),
  - użytkowaniem rowerów,
  wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek (tj. użytkowaniem łodzi wiosłowych, wiosłowych łodzi regatowych, kajaków wodnych, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych oraz jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 10 m2).
 • Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z użytkowaniem pomieszczeń (np. w hotelach, pensjonatach, zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych) podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych, trwających nie dłużej niż 14 dni.

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego oraz osób bliskich Ubezpieczonemu, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pomocy domowej lub opiekunki do dzieci zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę.

UWAGA! JEŹDZISZ NA NARTACH? NIE POTRZEBUJESZ DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA OC!

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów, z wyłączeniem sportów ekstremalnych i niebezpiecznych takich jak: spadochroniarstwa, lotnictwa, paralotniarstwa, skoków na bungy, spływów rzekami górskimi, wspinaczek górskich.

Odpowiedzialność InterRisk S.A. Vienna Insurance Group obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Europy.

Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach:

Wariant I ze składką 1,50 zł miesięcznie i z sumą ubezpieczenia 15.000 zł
Wariant II ze składką 3,00 zł miesięcznie i z sumą ubezpieczenia 50.000 zł
Wariant III ze składką 5,00 zł miesięcznie i z sumą ubezpieczenia 100.000 zł

pobierz formularz zgłoszenia PDF